SGEPSS Frontier Award winner


1.  2012/10/ Toru Ogawa
2.  2012/10/ Tokyo Metropolitan University Lidar Research Group, Chikao Nagasawa, Makoto Abo, Yasukuni Shibata
3.  2013/11/ Kimio Hirooka
4.  2015/11/ Hisao Yamagishi
5.  2016/11/ Hiroshi Matsumoto, Isamu Nagano, Minoru Tsutsui, Tatsundo Yamamoto, Frederik L. Scarf
6.  2018/11/ Masayoshi Kojima, Munetoshi Tokumaru, Kenichi Fujiki
7.  2018/11/ Fumio Tohyama
8.  2021/11/ Takemi Ishihara