Hasegawa Memorial Cup and Hasegawa and Nagata Award winner


Hasegawa Memorial Cup winner
1.  1966/10/ Takeshi Nagata
2.  1967/10/ Ken-ichi Maeda
3.  1968/11/ Yoshio Kato
4.  1969/10/ Yataro Sekido
5.  1970/ 6/ Kimpara Atsushi
6.  1970/11/ Masajiro Ota
7.  1971/ 6/ Yukio Miyazaki
8.  1972/ 6/ Tsuneji Rikitake
9.  1972/ 6/ Toshiyuki Yonezawa
10. 1973/11/ Yoshiaki Nakata
11. 1974/11/ Naoshi Fukushima
12. 1978/ 5/ Tatsuzo Obayashi
13. 1981/ 5/ Hiroshi Maeda
14. 1983/10/ Hiroshi Kamiyama
15. 1983/10/ Kunio Hirao
16. 1987/ 9/ Kazuo Noritomi
17. 1987/ 9/ Susumu Kato
18. 1989/ 5/ Motokazu Hirono
19. 1992/10/ Takakiyo Kakinuma
20. 1993/10/ Takashi Oguchi

Hasegawa and Nagata Award winner
21. 1996/10/ Iwane Kimura
22. 1998/ 5/ Takeshi Yukitake
23. 2000/ 6/ Atsuhiro Nishida
24. 2000/ 6/ Ohya Hiroshi
25. 2002/11/ Susumu Kokubun
26. 2006/11/ Masahisa Sugiura
27. 2006/11/ Masaru Kono
28. 2008/11/ Takeo Hirasawa
29. 2008/11/ Hiroshi Matsumoto
30. 2009/ 9/ Yousuke Kamide
31. 2010/11/ Tohru Araki
32. 2012/10/ Toshifumi Mukai
33. 2013/11/ Yoshimori Honkura
34. 2015/11/ Koichiro Tsuruda
35. 2015/11/ Hiroshi Fukunishi
36. 2016/11/ Katsuhide Marubashi
37. 2018/11/ Takashi Tanaka
38. 2018/11/ Yozo Hamano