Tanakadate Award winner


  1. 1948/10/ Tsuneji Rikitake
  2. 1948/10/ Toshiyuki Yonezawa
  3. 1949/ 5/ F
  4. 1949/10/ Ietsune Tsubokawa
  5. 1949/10/ Tadao Kuboki
  6. 1950/ 5/ Sadami Matsushita, Yuichiro Aono
  7. 1950/ 5/ ΐ@ƘZ, Masahisa Sugiura
  8. 1950/10/ Naoshi Fukushima
  9. 1950/10/ Yoshiaki Nakata
 10. 1951/ 6/ Shinkichi Utashiro
 11. 1951/10/ Kazuhiko Tao, 㓡@Oj
 12. 1952/10/ Motokazu Hirono
 13. 1953/ 5/ Syun-Iti Akimoto, Seiya Ueda
 14. 1953/10/ Kazuo Nagashima
 15. 1954/ 5/ Kunio Hirao
 16. 1954/11/ Sinno Kenzi, Tatsuzo Obayashi, Hiroshi Kamiyama
 17. 1955/ 5/ Naoto Kawai
 18. 1955/10/ Hiroshi Maeda
 19. 1956/ 5/ Izumi Yokoyama
 20. 1956/10/ Teruo Sato
 21. 1957/ 5/ Haruzi Isikawa
 22. 1958/10/ Minoru Kawano
 23. 1959/ 5/ Tatsuo Shimazaki
 24. 1959/ 5/ Susumu Kato
 25. 1959/10/ Kan'ichi Momose
 26. 1960/ 5/ Tomikazu Namikawa
 27. 1960/ 5/ Kazuo Noritomi
 28. 1961/ 5/ Akira Iwai
 29. 1961/11/ Iwane Kimura
 30. 1962/ 5/ Masami Wada
 31. 1962/ 5/ Takashi Oguchi
 32. 1963/11/ Takao Tohmatsu
 33. 1964/10/ Takao Saito
 33. 1964/10/ Tsutomu Tamao
 34. 1965/ 5/ Yukio Hagura
 35. 1966/ 5/ Taketoshi Nakai
 36. 1966/ 5/ Atsuhiro Nishida
 37. 1966/ 5/ Nobuo Matuura
 38. 1966/ 5/ Kazuo Yanagihara
 39. 1966/ 5/ Toshihiko Dote
 40. 1966/11/ Takeshi Yukitake
 41. 1967/ 5/ Minoru Kojima
 42. 1967/ 5/ Kunitomo Sakurai
 43. 1967/10/ Ohya Hiroshi
 44. 1968/ 5/ Susumu Kokubun
 45. 1969/ 5/ Minoru Tazima
 46. 1969/ 5/ Noboru Wakai
 47. 1969/ 5/ Yasuhiko Syono
 48. 1969/10/ Mitsuo Ohshio
 49. 1970/ 6/ Kazuaki Takao
 50. 1970/ 6/ Takeo Hirasawa
 51. 1970/ 6/ Iwao Aoyama
 52. 1970/11/ Kazuo Kobayashi
 53. 1971/ 6/ Takao Tsuda
 54. 1971/10/ Haruo Domen
 55. 1972/ 6/ Mituko Ozima
 56. 1972/ 6/ Nobuki Kawashima
 57. 1972/ 6/ Naomi Fujita
 58. 1972/ 6/ Masahiro Kodama
 59. 1972/ 6/ Nobuaki Niitsuma
 60. 1973/ 4/ Haruaki Ito, Katsumi Yasukawa
 61. 1973/11/ Tadanori Ondoh
 62. 1973/11/ Takesi Iijima
 63. 1973/11/ Hajimu Kinoshita
 64. 1974/ 5/ Masaru Kono
 65. 1974/11/ Hiroo Murata
 66. 1975/ 5/ Ichiro Kondo, Hirosachi Ueno, Satoru Mori, Kazuhiko Fujimoto, Zenjiro Fujii
 67. 1975/ 5/ Tetsuya Sato
 68. 1975/ 5/ Hiroshi Matsumoto
 69. 1975/10/ Toshihiro Ogawa
 70. 1975/10/ Hiroshi Fukunishi
 71. 1976/ 5/ Ko-ichiro Oyama
 72. 1977/ 5/ Tohru Araki
 73. 1977/11/ Koichiro Tsuruda
 74. 1977/11/ Nobuhiro Isezaki
 75. 1978/ 5/ Katsuhide Marubashi
 76. 1978/ 5/ Ichiro Kaneoka
 77. 1978/10/ Yohsuke Kamide
 78. 1979/ 5/ Masaki G. Ejiri
 79. 1979/10/ Kiyoshi Maezawa
 80. 1979/10/ Motowo Fujiwara, Toshikazu Itabe
 81. 1979/10/ Eisuke Kaneda
 82. 1980/ 5/ Masaru Ayukawa
 83. 1980/ 5/ Shoichiro Fukao
 84. 1980/ 5/ Yoshimori Honkura
 85. 1981/ 5/ Tadahiko Ogawa
 86. 1981/ 5/ Takehiko Aso
 87. 1981/10/ Kanji Hayashi
 88. 1981/10/ Akira Morioka
 89. 1982/ 5/ Natsuo Sato
 90. 1983/ 4/ Osamu Uchino
 91. 1983/10/ Yoshihito Tanaka
 92. 1983/10/ Masashi Hayakawa
 93. 1984/ 5/ Katsuhisa Suzuki
 94. 1984/ 5/ Takashi Okuzawa
 95. 1984/ 5/ Toshio Tarasawa
 96. 1984/ 5/ Yozo Hamano
 97. 1984/ 5/ Jiro Segawa
 98. 1984/10/ Kozo Hashimoto
 99. 1985/10/ Takashi Watanabe
100. 1985/10/ Toshitaka Tsuda
101. 1985/10/ Masahiko Takeda
102. 1986/ 4/ Kazuo Yamakoshi
103. 1986/ 4/ Masayuki Hyodo
104. 1986/10/ Yutaka Kondo
105. 1986/10/ Toru Sato
106. 1986/10/ Toshifumi Mukai
107. 1986/10/ Yo-ichiro Otofuji
108. 1987/ 4/ Shoichi Okano
109. 1987/ 4/ Yasunobu Iwasaka
110. 1987/ 4/ Masayoshi Kojima
111. 1987/ 4/ Tatsuki Ogino
112. 1987/ 9/ Isamu Nagano
113. 1987/ 9/ Toshimi Okada
114. 1988/ 4/ Osamu Ashihara
115. 1988/ 4/ Kazuhiro Aikyo
116. 1988/ 4/ Naoji Sugiura
117. 1988/10/ Shigeaki Watanabe
118. 1988/10/ Takayuki Ono
119. 1988/10/ Masanori Nishino
120. 1988/10/ Naomoto Iwagami
121. 1989/ 5/ Kazuo Makita
122. 1989/ 5/ Shinobu Machida
123. 1990/ 4/ Kiyohumi Yumoto
124. 1991/ 4/ Takashi Tanaka
125. 1991/ 4/ Hideo Sakai
126. 1991/ 4/ Hidefumi Tanaka
127. 1992/ 4/ Toshio Mori
128. 1992/ 4/ Takashi Kikuchi
129. 1992/ 4/ Tsugunobu Nagai
130. 1992/ 4/ Akira Miura
131. 1993/ 5/ Ryoichi Fujii
132. 1993/ 5/ Minoru Funaki
133. 1993/ 5/ Nobuyuki Kaya
134. 1994/ 3/ Eiichi Sagawa
135. 1994/ 3/ Masao Nakanishi
136. 1994/ 3/ Hayao Morinaga
137. 1994/ 3/ Tatsundo Yamamoto
138. 1995/ 3/ Chihiro Kaito
139. 1995/ 3/ Takashi Maruyama
140. 1996/ 3/ Yoshiharu Omura
141. 1996/ 3/ Kazue Takahashi
142. 1997/ 3/ Hitoshi Nakai
143. 1998/10/ Masahiro Hoshino
144. 1998/10/ Toshitsugu Yamazaki
145. 1999/11/ Tohru Hada
146. 1999/11/ Hisashi Utada
147. 1999/11/ Toshihiko Iyemori
148. 2002/ 5/ Masato Nakamura
149. 2003/ 5/ Hirotsugu Kojima
150. 2004/ 5/ Takahiro Obara
151. 2004/ 5/ Masaki Fujiomto
152. 2005/ 5/ Rumi Nakamura
153. 2006/ 5/ Shigeru Fujita
154. 2006/ 5/ Yasuo Ogawa
155. 2007/ 5/ Mamoru Yamamoto
156. 2008/ 5/ Shigeto Watanabe
157. 2009/ 5/ Hideo Tsunakawa
158. 2009/ 5/ Takumi Abe
159. 2009/ 5/ Kazuo Shiokawa
160. 2010/ 5/ Takuji Nakamura
161. 2011/ 5/ Yoshifumi Saito
162. 2011/ 5/ Munotoshi Tokumaru
163. 2012/ 5  Yusuke Ebihara
164. 2013/ 5/ Hideyuki Usui
165. 2015/ 5/ Nozomu Nishitani
166. 2015/ 5/ Akimasa Yoshikawa
167. 2016/ 5/ Hiroyuki Shinagawa/ Study of ionospheric dynamics of Earth and planets using numerical simulation
168. 2017/ 5/ Shuichi Matsukiyo/ Theoretical studies on collisionless shocks
169. 2017/ 5/ Yoshizumi Miyoshi/ Studies on cross-energy coupling processes in the inner magnetosphere via plasma transportation and acceleration, and wave-particle interactions
170. 2017/ 5/ Satonori Nozawa/ Studies of the polar upper mesosphere and lower thermosphere by using the EISCAT radars and the Tromsø sodium LIDAR
171. 2018/ 5/ Seiji Zenitani/ Study of micro physical processes in magnetic reconnection employing new approaches
172. 2018/ 5/ Yoshinobu Miyoshi/ Simulation study of atmospheric vertical coupling processes through atmospheric waves
173. 2018/ 5/ Hidetoshi Shibuya/ Short-term paleomagnetic variations based on highly reliable measurements of rock magnetization
174. 2019/ 5/ Ichiro Yoshikawa/ Development of extreme ultraviolet spectroscope for planetary observation on board the Hisaki satellite and study of plasma dynamics in the Jovian inner magnetosphere
175. 2019/ 5/ Yuichi Otsuka/ Study of ionospheric disturbances at low and middle latitudes using GPS and radar observations
176. 2019/ 5/ Hitoshi Fujiwara/ Studies of the thermospheric/ionospheric variations using global numerical models
177. 2020/ 5/ Tomoko Nakagawa/ Studies on the solar wind magnetic structure and its interaction with small bodies in space
178. 2021/ 6/ Makoto Okada, Yusuke Suganuma/ Systematic study of the Matuyama-Brunhes geomagnetic reversal in the Kazusa group
179. 2021/ 6/ Ayako Matsuoka/ Study of energy transport by magnetohydrodynamic waves associated with the solar wind-magnetosphere interaction and development of high-precision magnetometers for space science missions
180. 2021/11/ Makoto Taguchi/ Study of Earth's and planetary atmospheres by spectroscopic observation
181. 2021/11/ Takanobu Amano/ Study of High-Energy Electron Acceleration at Collisionless Shock Waves